پریور وارد یک فروشگاه سکس شد و آنتونی فیلم سکس گ دون ، فروشنده فروش را لعنتی کرد

Views: 278
سارق نقابدار وارد یک فروشگاه کالاهای صمیمی شد و شروع به بیرون کشیدن کلیه اشیاء با ارزش از صندوق پول کرد. آنتونیا دونا که به عنوان یک فروشنده در این موسسه کار می کرد ، وانمود کرد فیلم سکس گ که الگویی است و امیدوار است که شخص جنایی متوجه او نشود. اما این مرد به لباسهای سکسی خود جلب شد و به سرعت مشاهده شد که او دختر مناسبی است. با فراموش کردن سرقت ، آن مرد عضو را بیرون کشید و آن را داخل دهان دختر قرار داد و پس از نوازش های دهان و دندان ، مهبل خود را روی یک بوستر سخت کاشت.