تحرکات موجود در انبار منشی رئیس را دور سکس گی مخفی می کند

Views: 235
دو کارگر انبار روز بعد برای کار آمدند و با یک کارمند جدید ملاقات کردند. سبزه باتجربه سابق به عنوان دبیر یک مدیر مشغول کار سکس گی مخفی بود ، اما اکنون او را انتقال داده و به یک انبار منتقل کرده اند تا به عنوان یک انبار کار کند. اما طبق رسم قدیمی ، دخترک با رعایت رفلکس های جنسی ایجاد شده در کار قدیمی ، با لباس زیر شکسته کار کرد و به شلوار کارمندان صعود کرد. این مردها به سرعت خود را ترك كردند و فاحشه را با رایانه او لعنتی.