صبح امروز برای لیزا فیلم سکس گی خشن شی روسی با ضربه ای در محور الاغ آغاز شد

Views: 5627
لیزا شی بدون اینکه شرایط را بخواند با پیر وودمن قرارداد بست. او مجبور بود به صورت پورنو عمل کند ، اما فقط صبح و با معرفی احتمالی خروس به الاغ خود. بازیگر خواب ، ظاهر جلوی صدا را نشنیده اما با دیدن عضوی در مقابل خود ، سریع خودش را جهت داد. صبح روز بعد از آن که بستر پر سروصدا روسی با قهوه فیلم سکس گی خشن شروع نمی شود ، درد در الاغ و تقدیر بلعیده ، شلاق را از کون ختم می کند.