او به سرعت تمام لباسهایش فیلم گاییدن گی را برداشت

Views: 510
سبزه ناز موافقت كرد كه فیلم گاییدن گی پسر جوان را منفجر كند. او عمیقاً بلعید و به آرامی روی عضوی از آشنای جدید خود مکید. آن مرد او را با سر نگه داشت و او را بر روی پیچ خود فشار داد. سپس دختر بدون هیچ تردیدی پاهای خود را در مقابل او پهن کرد و با نگه داشتن گردن ، او بدن اغوا کننده و نازک خود را لعنت کرد.