بلیط خود فیلم سکی گی را گم کردید - اکنون به سرطان تبدیل شوید!

Views: 190
این دو کارت بازی با یک دختر آرزو. در حالی که دوست دور بود ، دیگری تصمیم گرفت فیلم سکی گی به سرعت دختر را تسخیر کند و او را به یک آرزوی غیرمعمول تبدیل کند. او گم شد و شغلش را در مکش کرد. این دختر در ابتدا مخالفت کرد اما به هر حال او به دوستش تعظیم کرد.